Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
 •  
 •  
  Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
 •  
 •  
  Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
 •  
 •  
  Ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը:
 •  
 •  
  Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:
 • Քարշակման ժամանակ վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում, «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է՝
 • Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:
 •  
 •  
  Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
 • Գովազդ
  Top